Content Impact Metric - Đo lường tác động của nội dung trên mạng xã hội

Content Impact Metric (CIM) là một chỉ số đo lường tác động của nội dung đăng trên mạng xã hội đến khách hàng hoặc người tiêu dùng. Chỉ số này được tính toán dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tương tác của người dùng với bài đăng, chất lượng tương tác, số lượng người tham gia và sự tham gia của người dùng trong thời gian dài.

Công thức tính CIM = (Engagement Volume x Average Engagement per Post x Average Engagement per User x Engagement Quality Score) / (Engagement Score x Unique Audience Rate)

Công thức tính CIM = (EV x AEP x AEU x EQS ) / (ES x UAR )

Engagement Volume (EV) được định nghĩa bằng tổng số lượt tương tác trên một bài đăng trong một khoảng thời gian nhất định được tính bằng công thức:

(EV) = (Like + Comment + Share) x 1000 / (Unique Audience*1 )

Average Engagement per Post (AEP) chỉ số đo lường trung bình số lượt tương tác mà một bài đăng trên mạng xã hội nhận được trong một khoảng thời gian nhất định), được tính bằng công thức: :

(AEP) = (Like + Comment + Share) / Số bài đăng.

Average Engagement per User (AEU) chỉ số đo lường trung bình số lượt tương tác của một người dùng trên mạng xã hội trong một khoảng thời gian nhất định, được tính bằng công thức:

(AEU1 user) = (Like + Comment + Share) / Số lượt tương tác của người dùng

(AEUmonthly user) = (Like + Comment + Share) / (Tổng số lượt tương tác của tất cả người dùng trong tháng)

Engagement Quality Score (EQS) một chỉ số được sử dụng để đo lường chất lượng tương tác của người dùng với bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội, được tính bằng công thức

EQS = [(A1 * Positive Interactions) + (A2 * Negative Interactions) + (A3 * Shares) + (A4 * Comments)] / Total Interactions.

Unique Audience Rate (UAR) chỉ số đo lường tỷ lệ số lượng người dùng duy nhất tương tác với một bài đăng so với tổng số lượt tương tác trên bài đăng đó), được tính bằng công thức:

UAR = Unique Audience / Total Interactions.

CIM là một chỉ số rất hữu ích cho các nhà tiếp thị và doanh nghiệp muốn đo lường hiệu quả của chiến dịch truyền thông xã hội. Với chỉ số này, chúng ta có thể đo lường tác động của nội dung trên mạng xã hội và cải thiện chiến lược truyền thông xã hội của doanh nghiệp.

Với sự phát triển của công nghệ và sự gia tăng của mạng xã hội, CIM trở thành một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả của chiến lược tiếp thị trên mạng xã hội. Các nhà tiếp thị cần đánh giá và theo dõi CIM để đảm bảo rằng các chiến lược tiếp thị của họ đang đem lại giá trị cho khách hàng và cải thiện thương hiệu của Page trên mạng xã hội.

NSM.DIGITAL

NSM là công ty cung cấp giải pháp cho các cá nhân, doanh nghiệp. Giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng, tăng doanh số và nâng cao giá trị thương hiệu của mình.

Giúp giảm thiểu các chi phí dư thừa, không cần thiết trong các hoạt động tiếp thị bằng cách phân tích và đánh giá hành vi người dùng trên các nền tảng mạng xã hội